Biomimetic Nanoparticles for Cancer Targeting and Drug Delivery


by Sahil Malhotra, PhD

References

AlQahtani, S. A., Harisa, G. I., Alomrani, A. H., Alanazi, F. K., & Badran, M. M; Improved pharmacokinetic and biodistribution of 5-fluorouracil loaded biomimetic nanoerythrocytes decorated nanocarriers for liver cancer treatment. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 2021; 197, 111380. https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2020.111380

Ashley V. Kroll, Ronnie H. Fang, Yao Jiang, Jiarong Zhou, Xiaoli Wei, Chun Lai Yu, Jie Gao, Brian T. Luk, Diana Dehaini, Weiwei Gao, and Liangfang Zhang; Nanoparticulate Delivery of Cancer Cell Membrane Elicits Multiantigenic Antitumor Immunity; Adv. Mater. 2017, 1703969. https://doi.org/10.1002/adma.201703969

Brian T. Luk, Liangfang Zhang; Cell membrane-camouflaged nanoparticles for drug delivery; Journal of Controlled Release; 220 (2015) 600–607. https://doi.org/10.1016/j.jconrel.2015.07.019

Burns, J. M., Vankayala, R., Mac, J. T., & Anvari, B; Erythrocyte-derived theranostic nanoplatforms for near infrared fluorescence imaging and photodestruction of tumors. ACS Applied Materials & Interfaces, 2018, 10, 27621–27630. https://doi.org/10.1021/acsami.8b08005

Che-Ming J. Hu, Li Zhang, Santosh Aryal, Connie Cheung, Ronnie H. Fang, and Liangfang Zhang; Erythrocyte membrane-camouflaged polymeric nanoparticles as a biomimetic delivery platform; PNAS, 10980–10985, 2011, vol. 108. https://doi.org/10.1073/pnas.1106634108

Chengyong Goa, Zhihua Lin, Beatriz Jurado-Sanchez, Xiankun Lin, Zhiguang Wu, Qiang He; Stem Cell Membrane-Coated Nanogels for Highly Efficient In Vivo Tumor Targeted Drug Delivery; Small, 2016. https://doi.org/10.1002/smll.201600624

Chun-Hua Wu, Jingbo Li, Li Li, Jianping Sun, Muller Fabbri, Alan S. Wayne, Robert C. Seeger & Ambrose

Y. Jong; Extracellular vesicles derived from natural killer cells use multiple cytotoxic proteins and killing mechanisms to target cancer cells; Journal of Extracellular Vesicles 2019, Vol. 8, 1588538. https://doi.org/10.1080/20013078.2019.1588538

Cong Xu, Wan Liu, Yuan Hu, Weiping Li, and Wen Di; Bioinspired tumor-homing nanoplatform for co-delivery of paclitaxel and siRNA-E7 to HPV-related cervical malignancies for synergistic therapy; Theranostics 2020, Vol. 10, Issue 7. https://doi.org/10.7150/thno.41228

Daniel Bobo, Kye J. Robinson, Jiaul Islam, & Kristofer J. Thurecht; Nanoparticle-Based Medicines: A Review of FDA-Approved Materials and Clinical Trials to Date; Pharm Res ,2016, 33:2373–2387. https://doi.org/10.1007/s11095-016-1958-5

Di Nie, Zhuo Dai, Jialin Li, Yiwei Yang, Ziyue Xi, Jie Wang, Wei Zhang, Kun Qian, Shiyan Guo, Chunliu Zhu, Rui Wang, Yiming Li, Miaorong Yu, Xinxin Zhang,Xinghua Shi, and Yong Gan; Cancer-Cell-Membrane-Coated Nanoparticles with a Yolk−Shell Structure Augment Cancer Chemotherapy; Nano Lett. 2020, 20, 936−946. https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.9b03817

Flavia Fontana, Mohammad-Ali Shahbazi, Dongfei Liu, Hongbo Zhang, Ermei Mäkilä, Jarno Salonen, Jouni

T. Hirvonen, and Hélder A. Santos; Multistaged Nanovaccines Based on Porous Silicon@Acetalated Dextran@Cancer Cell Membrane for Cancer Immunotherapy; Adv. Mater. 2017, 1603239. https://doi.org/10.1002/adma.201603239

Guanjun Deng, Zhihong Sun, Sanpeng Li, Xinghua Peng, Wenjun Li, Lihua Zhou, Yifan Ma, Ping Gong, and Lintao Cai; Cell-Membrane Immunotherapy Based on Natural Killer Cell Membrane Coated

Nanoparticles for the Effective Inhibition of Primary and Abscopal Tumor Growth; ACS Nano 2018, 12,

12096−12108. https://doi.org/10.1021/acsnano.8b05292

Haijun Wang, Junzi Wu, Gareth R. Williams, Qing Fan, Shiwei Niu, Jianrong Wu, Xiaotian Xie and Li-Min Zhu; Platelet-membrane-biomimetic nanoparticles for targeted antitumor drug delivery; J Nanobiotechnol (2019) 17, 60. https://doi.org/10.1186/s12951-019-0494-y

Hans-Gustaf Ljunggren and Karl-Johan Malmberg; Prospects for the use of NK cells in immunotherapy of human cancer; Nature Reviews Immunology, Volume 7, May 2007. https://doi.org/10.1038/nri2073

Jing-Yi Zhu, Di-Wei Zheng, Ming-Kang Zhang, Wu-Yang Yu, Wen-Xiu Qiu, Jing-Jing Hu, Jun Feng, and Xian-Zheng Zhang; Preferential Cancer Cell Self-Recognition and Tumor Self-Targeting by Coating Nanoparticles with Homotypic Cancer Cell Membranes; Nano Lett. 2016, 16, 5895−5901. https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.6b02786

Jinjun Shi, Philip W. Kantoff, Richard Wooster and Omid C. Farokhzad; Cancer nanomedicine: progress, challenges and opportunities; Nature Reviews, 2017, Volume17. https://doi.org/10.1038/nrc.2016.108

Lang Rao, Bo Cai, Lin-Lin Bu, Qing-Quan Liao, Shi-Shang Guo, Xing-Zhong Zhao, Wen-Fei Dong, and Wei Liu; Microfluidic Electroporation-Facilitated Synthesis of Erythrocyte Membrane-Coated Magnetic Nanoparticles for Enhanced Imaging-Guided Cancer Therapy; ACS Nano 2017, 11, 3496−3505. https://doi.org/10.1021/acsnano.7b00133

Lang Rao, Guang-Tao Yu, Qian-Fang Meng, Lin-Lin Bu, Rui Tian, Li-Sen Lin, Hongzhang Deng, Weijing Yang, Minghui Zan, Jianxun Ding, Andrew Li, Haihua Xiao, Zhi-Jun Sun, Wei Liu, and Xiaoyuan Chen; Cancer Cell Membrane-Coated Nanoparticles for Personalized Therapy in Patient-Derived Xenograft Models; Adv. Funct. Mater. 2019, 29, 1905671. https://doi.org/10.1002/adfm.201905671

Lejeune, A., Moorjani, M., Gicquaud, C., & Lacroix, J. (1994). Nanoerythrosome, a new derivative of erythrocyte ghost: Preparation and antineoplastic potential as drug carrier for. Anticancer Research, 14, 915–920

Long Wu, Wei Xie, Hui-Ming Zan, Zhongzhong Liu, Ganggang Wang, Yanfeng Wang, Wei Liu and Wenfei Dong; Platelet Membrane-Coated Nanoparticles for Targeting Drug Delivery and Local Chemo-Photothermal Therapy of Orthotopic Hepatocellular Carcinoma; Journal of Materials Chemistry B; 2020. https://doi.org/10.1039/d0tb00735h

Malhotra, S., Dumoga, S., Joshi, A., Mohanty, S., & Singh, N.; Polymeric micelles coated with hybrid nanovesicles enhance the therapeutic potential of the reversible topoisomerase inhibitor camptothecin in a mouse model. Acta Biomaterialia, 2021, 121, 579–591

Mingjun Xuan, Jingxin Shao, Luru Dai, Junbai Li, and Qiang He; Macrophage Cell Membrane Camouflaged Au Nanoshells for in Vivo Prolonged Circulation Life and Enhanced Cancer Photothermal Therapy; ACS Appl. Mater. Interfaces 2016, 8, 9610−9618. https://doi.org/10.1016/j.actbio.2020.11.049

Minjun Xuan, Jingxin Shao , Luru Dai , Qiang He , and Junbai Li; Macrophage Cell Membrane Camoufl aged Mesoporous Silica Nanocapsules for In Vivo Cancer Therapy; Adv. Healthcare Mater. 2015.

https://doi.org/10.1002/adhm.201500129

Na Yang, Yanping Ding, Yinlong Zhang, Bin Wang, Xiao Zhao, Keman Cheng, Yixin Huang, Mohammad Taleb, Jing Zhao, Wen-Fei Dong, Lirong Zhang, and Guangjun Nie; Surface Functionalization of Polymeric Nanoparticles with Umbilical Cord-Derived Mesenchymal Stem Cell Membrane for Tumor-Targeted Therapy; ACS Appl. Mater. Interfaces 2018, 10, 22963−22973. https://doi.org/10.1021/acsami.8b05363

Pratigyan Dasha, Anna Maria Pirasb, Mamoni Dash; Cell membrane coated nanocarriers - an efficient biomimetic platform for targeted therapy; Journal of Controlled Release 327 (2020) 546–570. https://doi.org/10.1016/j.jconrel.2020.09.012

Qin Jiang, Kuang Wang, Xingyu Zhang, Boshu Ouyang, Haixia Liu, Zhiqing Pang, and Wuli Yang; Platelet Membrane-Camouflaged Magnetic Nanoparticles for Ferroptosis-Enhanced Cancer Immunotherapy; Small 2020, 2001704. https://doi.org/10.1002/smll.202001704

Quoc-Viet Lea, Jaiwoo Leea, Hobin Leea, Gayong Shimb,Yu-Kyoung Oh; Cell membrane-derived vesicles for delivery of therapeutic agents; Acta Pharmaceutica Sinica B 2021;11(8). https://doi.org/10.1016/j.apsb.2021.01.020

Rao, L., Cai, B., Bu, L.-L., Liao, Q.-Q., Guo, S.-S., Zhao, X.-Z., Dong, W.-F., & Liu, W; Microfluidic electro-poration-facilitated synthesis of erythrocyte membrane-coated magnetic nanoparticles for enhanced imaging-guided cancer therapy. ACS Nano, 2017, 11, 3496–3505. https://doi.org/10.1021/acsnano.7b00133

Ronnie H. Fang, Che-Ming J. Hu, Brian T. Luk, Weiwei Gao, Jonathan A. Copp, Yiyin Tai, Derek E. O’Con-nor, and Liangfang Zhang; Cancer Cell Membrane-Coated Nanoparticles for Anticancer Vaccination and Drug Delivery; Nano Lett. 2014, 14, 2181−2188. https://doi.org/10.1021/nl500618u

Ronnie H. Fang, Yao Jiang, Jean C. Fang, Liangfang Zhang; Cell membrane-derived nanomaterials for biomedical applications; Biomaterials 128 (2017) 69e83. https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2017.02.041

Su, J., Sun, H., Meng, Q., Yin, Q., Zhang, P., Zhang, Z., Yu, H., & Li, Y; Bioinspired nanoparticles with NIR-controlled drug release for synergetic chemophotothermal therapy of metastatic breast cancer. Advanced Functional Materials, 2016, 26, 7495–7506. https://doi.org/10.1002/adfm.201603381

Tennyson L. Doane and Clemens Burda; The unique role of nanoparticles in nanomedicine: imaging, drug delivery and therapy; Chem. Soc. Rev., 2012, 41, 2885–2911. https://doi.org/10.1039/c2cs15260f

Ting Kang, Qianqian Zhu, Dan Wei, Jingxian Feng, Jianhui Yao, Tianze Jiang, Qingxiang Song, Xun bin Wei, Hongzhuan Chen, Xiaoling Gao, and Jun Chen; Nanoparticles Coated with Neutrophil Membranes Can Effectively Treat Cancer Metastasis; ACS Nano 2017, 11, 1397−1411. https://doi.org/10.1021/acsnano.6b06477

Wenjuan Ma, Yuting Yang, Jianwei Zhu, Weiqiang Jia, Tao Zhang, Zhiqiang Liu, Xingyu Chen, and Yun-feng Lin; Biomimetic Nanoerythrosome-Coated Aptamer–DNA Tetrahedron/Maytansine Conjugates: pH-Responsive and Targeted Cytotoxicity for HER2-Positive Breast Cancer; Adv. Mater. 2022, 34, 2109609. https://doi.org/10.1002/adma.202109609

Xiang Xiong, Jingya Zhao, Jingmei Pan, Chunping Liu, Xing Guo,* and Shaobing Zhou; Personalized Nanovaccine Coated with Calcinetin-Expressed Cancer Cell Membrane Antigen for Cancer Immunotherapy; Nano Lett. 2021, 21, 8418−8425. https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.1c03004

Xiao Han, Shufang Shen, Qin Fan, Guojun Chen, Edikan Archibong, Gianpietro Dotti, Zhuang Liu, Zhen Gu, Chao Wang; Red blood cell–derived nanoerythrosome for antigen delivery with enhanced cancer immunotherapy; Sci. Adv. 2019. https://doi.org/10.1126/sciadv.aaw6870

Xinxin Zhang, Pavimol Angsantikul, Man Ying, Jia Zhuang, Qiangzhe Zhang, Xiaoli Wei, Yao Jiang, Yue Zhang, Diana Dehaini, Mengchun Chen, Yijie Chen, Weiwei Gao, Ronnie H. Fang, and Liang fang Zhang; Remote Loading of Small Molecule Therapeutics into Cholesterol-Enriched Cell Membrane-De-rived Vesicles; Angewandte Chemie, 2017. https://doi.org/10.1002/anie.201707598

Yali Jun, Zhuang Tang, Chao Luo, Baofei Jiang, Xiang Li, Mingyue Tao, Hao Gu, Lu Liu, Zhengwei Zhang, Su’An Sun, Kairong Han, Xiaojuan Yu, Xudong Song, Guoquan Tao, Xiaofei Chen, Li Zhang, Yong Gao, and Qi-long Wang; Leukocyte-Mediated Combined Targeted Chemo and Gene Therapy for Esophageal Cancer; ACS Appl. Mater. Interfaces 2020, 12, 47330−47341. https://doi.org/10.1021/acsami.0c15419

Yuan-Chia Kuo, Hsuan-Chen Wu, Dao Hoang, William E. Bentley, Warren D. D’Souza, and Srini vasa R. Raghavan; Colloidal Properties of Nanoerythrosomes Derived from Bovine Red Blood Cells; Langmuir 2016, 32, 171−179. https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.5b03014

Yuanyuan Guo, DongWang, Qingle Song, Tingting Wu, Xiangting Zhuang, Yuling Bao, Miao Kong, Yan Qi, Songwei Tan, and Zhiping Zhang; Erythrocyte Membrane-Enveloped Polymeric Nanoparticles as

Nanovaccine for Induction of Antitumor Immunity against Melanoma; ACS Nano; VOL. 9, NO. 7 , 6918–6933, 2015. https://doi.org/10.1021/acsnano.5b01042

Yutong Han, Hong Pan, Wenjun Li, Ze Chen, Aiqing Ma, Ting Yin, Ruijing Liang, Fuming Chen, Yifan Ma, Yan Jin, Mingbin Zheng,* Baohong Li,* and Lintao Cai; T Cell Membrane Mimicking Nanoparticles with Bioorthogonal Targeting and Immune Recognition for Enhanced Photothermal Therapy; Adv. Sci. 2019, 6, 1900251. https://doi.org/10.1002/advs.201900251

Ze Chen, Pengfei Zhao,Zhenyu Luo, Mingbin Zheng, Hao Tian, Ping Gong, Guanhui Gao, Hong Pan, Lan lan Liu, Aiqing Ma, Haodong Cui, Yifan Ma, and Lintao Cai; Cancer Cell Membrane−Biomimetic Nanoparticles for Homologous-Targeting Dual-Modal Imaging and Photothermal Therapy; ACS Nano 2016, 10, 10049−10057. https://doi.org/10.1021/acsnano.6b04695

Zehui He, Yongtai Zhang, Nianping Feng; Cell membrane-coated nanosized active targeted drug delivery systems homing to tumor cells: A review; Materials Science & Engineering C 106 (2020) 110298. https://doi.org/10.1016/j.msec.2019.110298

Ziling Zeng and Kanyi Pu; Improving Cancer Immunotherapy by Cell Membrane-Camouflaged Nanoparticles; Adv. Funct. Mater. 2020, 2004397. https://doi.org/10.1002/adfm.202004397